Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

STORSJÖBYGDENS GOLFKLUBB ORDINARIE ÅRSMÖTE
Söndag 2020-02-23
Travet, Restaurang Spiltan, Östersund
Kaffe serveras från 17.00 mötet börjar 17.30
Vänligen anmäl ert deltagande via ”Min Golf” senast den 19 feb så vi får underlag för beställning av fika – tack!
Vi startar som vi informerat om tidigare med ett informationsmöte på ca 60 min. Direkt efter informationsmötet kommer det formella årsmötet.

Påminner om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet vilket blir den 26 januari.

DAGORDNING

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden justerar
  protokollet.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  • Propositioner
   • Xxxx
  • Motioner
   • Yyyy

 12. a-c) Val av klubbstyrelse för perioden fram till slutet av nästa  ordinarie årsmöte

                      Ordförande                         1 år
                      Ledamöter 2 st                   2 år
                      Suppleanter 2 st                 1 år

12 d) Val av 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val deltar ej den valda styrelsen.

12 e) Val av 3 ledamöter att utgöra valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie årsmöte. En ledamot utses att vara sammankallande.

12 f) Beslut om val av ombud till GDF-möte.

Övriga frågor. Frågor med konsekvenser för ekonomin får ej avgöras ifall de ej finns med på föredragningslistan för mötet.

Avslutning

Dagordning och kallelse finns på Klubbens hemsida. Resterande årsmöteshandlingar finns på plats före mötet. Du kan få dem sänd till dig genom att kontakta Ingrid Wikberg, sekreterare, via mail ingrid.sbgk@gmail.com från 2020-02-16.