Hej golfvänner,

Då var det snart dags för årsmöte.
Med vänliga hälsningar,
SBGK styrelse

———————————————————————————–

 STORSJÖBYGDENS GOLFKLUBB ORDINARIE ÅRSMÖTE
Söndag 2019-02-24
Travet, Restaurang Spiltan, Östersund
Kaffe serveras från 17.00 mötet börjar 17.30.
Vi startar som vi informerat om tidigare med ett informationsmöte på ca 60 min.
Direkt efter informationsmötet kommer det formella årsmötet.

DAGORDNING

 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden justerar protokollet.
6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6b Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist för-flutna räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
11a. Propositioner
 i.   Inga 
11b. Motioner
i. Inga
12 a-c. Val av klubbstyrelse för perioden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte
Ordförande     1 år
Ledamöter 2 st     2 år
Ledamot 1st     1 år
Suppleanter 2 st     1 år
12d. Val av 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val deltar ej den valda styrelsen.
12e Val av 3 ledamöter att utgöra valberedning för tiden till och med nästkommande or-dinarie årsmöte. En ledamot utses att vara sammankallande.
12f. Beslut om val av ombud till GDF-möte.
13. Övriga frågor. Frågor med konsekvenser för ekonomin får ej avgöras ifall de ej finns med på föredragningslistan för mötet.
14. Avslutning

Dagordning och kallelse finns på Klubbens hemsida. Resterande årsmöteshandlingar finns på plats före mötet. Du kan få dem sänd till dig genom att kontakta Ingrid Wikberg, sekreterare,
via mail ingrid.sbgk@gmail.com från 2019-02-17.