Hej och god fortsättning till er alla.

Det är nu snart dags för årsmöte vilket blir lite av ett startskott för årets golfsäsong, det känns både kul och spännande. Vi hoppas att så många av er som möjligt kan komma denna kväll, många viktiga frågor som ska behandlas. Vi startar med ett rätt omfattande informationsmöte. Kaffe serveras från 17.00 mötet börjar 17.30. Direkt efter informationsmötet kommer det formella årsmötet.
OBS! Motioner ska skickas in senast den 11 januari.
Övriga handlingar finns att få via mail efter den 28 januari. Mer info kommer att finnas på hemsidan, www.sbgk.nu Med vänliga hälsningar, SBGK styrelse
———————————————————————————–
Kallelse till
STORSJÖBYGDENS GOLFKLUBB ORDINARIE ÅRSMÖTE
Söndag 2018-02-11
Travet, Restaurang Spiltan, Östersund
Kaffe serveras från kl.17.00 Mötet startar kl.17.30

PRELIMINÄR DAGORDNING (slutlig 14 dagar före mötet)

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningsordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden justerar protokollet.
 6. Styrelsens redovisning av det sist förflutna verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året
 10. Behandling av propositioner/motioner som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före årsmötet.
  1. Propositioner
   1. Förändring av stadgarna (rätt stor uppdatering)
   2. Strategi nyttjande av SBGK ev. årliga överskott
   3. Reglering av klubbens fordran på bolaget 2015-2016
   4. Stöd tävlingsverksamhet/Elit
  2. Motioner
   1. Xxxxx (inkomna från medlemmar senast 11 januari 2018)
 11. Val av klubbstyrelse i enlighet med §8 mom 1 för perioden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte
  Ordförande                         1 år
  Ledamöter 1 st                   2 år
  Suppleanter 2 st                 1 år
 12. Val av 2 revisorer jämte 2 suppleant för en tid av 1 år. I detta val deltar ej den valda styrelsen.
 13. Val av ledamöter att utgöra valberedning för tiden till och med nästkommande ordinarie årsmöte. En ledamot utses att vara sammankallande.
 14. Beslut om val av ombud till GDF-möte.
 15. Övriga frågor. Frågor med konsekvenser för ekonomin får ej avgöras ifall de ej finns med på föredragningslistan för mötet.

Motioner sänds till agnetha.backman@telia.com senast den 11 januari.
Dagordning och kallelse finns på Klubbens hemsida. Resterande årsmöteshandlingar finns på plats före mötet. Du kan få dem sänd till dig genom att kontakta Agnetha Bäckman, sekreterare, via mail agnetha.backman@telia.com från 2018-01-28.