Lokala regler

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR STORSJÖBYGDENS GOLFKLUBB 

Golf spelas enligt ”Regler för Golfspel” och ”Decisions on the Rules of Golf” samt följande regler och föreskrifter:

 

 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se.

SGF:s policy beskrivs också utförligt i Spel- och Tävlingshandboken.

1.1 Alkohol

Från SGF:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på golfklubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.

1.2 Doping

En spelare får inte inta några dopingsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till doping, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

1.3 Hasardspel

Alla kategorier av spelare bör undvika att delta hasardspel. En amatörspelare kan förlora sin amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan ådra sig bestraffning och påföljd.

1.4 Säker golf

Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Spelare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från distriktsstyrelsens disciplinkommitté och bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

1.5 Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb ska behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.

Anmälningsavgiften ska betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften måste vara betald senast före start i nästa tävling.

 

 1. LOKALA REGLER

2.1 Stenar i bunkrar

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 gäller.

 

2.2. Följande markeringar gäller på banan 

Banmarkering Innebörd  Regel i ”Regler för Golfspel 2016-2019”
Vit Out of bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit Mark under arbete (MUA). Spel förbjudet Bilaga I Del B 2a
Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp Miljökänsligt område (MKO). Spel förbjudet. Bilaga I Del B 2b
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24-2

 

2.3 Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2,18-3 och 20-1 ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies, eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-1, 18-2 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdlagens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

 1. Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

 

3.1 Vattenhinder, Regel 26

 1. a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.
 2. b. Sidovattenhinder på hål 6, 9, 14, 15, 16, 17 är oändligt.

 

3.2 Onormala markförhållanden (MUA) Regel 25

 1. a. Myrstackar betraktas som mark under arbete. Spel därifrån är förbjudet.
 2. b. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, betraktas som mark under arbete.
 3. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är att betrakta som mark under arbete.

 

3.3 Hindrande föremål, Regel 24

 1. Gul-svarta pinnar, som visar avståndet 150 meter till mitten av green, är flyttbara hindrande föremål.
 2. b. Plattor på fairway som visar avstånd till greens mitt: Vit-200 meter, Gul-150 meter, Röd-100 meter. Är oflyttbara hindrande föremål.
 3. d. Alla belagda vägar betraktas som oflyttbara hindrande föremål.

Lättnad får tas enligt regel 24-2

 

3.4 Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)

Alla stenrösen är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur dessa stenrösen.

 

3.5 Boll träffar ledningstråd

Om en boll träffar en ledningstråd vid spel av hål 11 ska slaget annulleras och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

 

3.6 Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en apparat som även mäter andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation.

Anm 1 Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade). Anm 2 Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning under förutsättning att funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, är avstängda. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas om de inte används.

 

3.7 Droppzon Hål 8 (Bilaga 1 punkt 6)

Om en boll är i vattenhindret, eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i vattenhindret utefter vägen från hål 7 till hål 8 får spelaren:

 1. Fortsätta enligt Regel 26 eller
 2. Som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen. Bollen måste vid droppning ta mark i droppzonen, men får rulla inom 2 klubblängder ur densamma, och spelas från detta läge.

 Plikt för brott mot regeln: Matchspel – Förlorat hål. Slagspel – Två slag.

 

 1. Otillbörligt fördröjande av spel

4.1 Långsamt spel i matchspel

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan spelarna i en match bli utsatta för tidtagning om matchen ligger över det officiella tidsschemat. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. Tävlingsledningen har fastställt ett tidsschema som publiceras på scorekortet.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:

 • Första överträdelsen – Varning
 • Andra överträdelsen – Förlust av hålet
 • Tredje överträdelsen – Förlust av hålet
 • För ytterligare överträdelse Diskvalifikation

En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått varning/plikt bär med sig denna under resten av ronden, även om spelaren/sidan är inom det officiella tidsschemat.

Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta

Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå, oavsett var spelaren befinner sig. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.

Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt

Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen.

Anmärkning 5: Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hans partner fortsätter att representera sidan.

4.2 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. Tävlingsledningen har fastställt ett tidsschema som publiceras på scorekortet.

Plikt för brott mot tävlingsregeln:

 • Första överträdelsen – Varning
 • Andra överträdelsen – Ett slags plikt
 • Tredje överträdelsen – Två slags plikt
 • För ytterligare överträdelse Diskvalifikation

En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.

Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.

Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.

Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen.

 

4.3 Persontransporthjälpmedel

Spelare skall gå hela tiden under ronden.

Undantagna är spelare som av medicinska skäl måste ha hjälpmedel och kan uppvisa intyg om detta från sin hemmaklubb. Tävlingsledningen skall i sådant fall meddelas och godkänna detta innan start.

 

Plikt för brott mot tävlingsregeln:

– Matchspel — efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i match justeras genom avdrag av ett hål för varje hål under vilken överträdelse förekommit -dock högst två hål per rond.

– Slagspel — två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett – dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Spelaren skall omedelbart efter det att överträdelsen upptäckts, försäkra sig om att inte använda persontransportmedel under resterande del av ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. För framförande av persontransportmedel gäller länsstyrelsens bestämmelser.

 

 1. TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

5.1 Tee i handicaptävlingar (Regel 11)

Om inte annat bestämts i villkor för en tävling ska alla damer spela från röd tee och alla herrar spela från gul tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Matchspel – motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee. Slagspel – två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

5.2 Områden där övning är tillåten (Regel 7)

Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på korthålsbanan vars gräns definieras av vita pinnar (Out of bounds). Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

5.3 Avbrott i spelet (Regel 6-8)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom flaggsignaler från bil. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande flaggsignaler används:

Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En röd flaggsignal. Ta skydd, huka dig och håll fötterna ihop.

Återuppta spelet – En grön flaggsignal från bil.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

Följ instruktionerna som finns uppsatta på varje teeskylt!

5.4 Paus Regel 6-8

Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 vid restaurangen, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 8 minuter för att inta förfriskningar. Förutsatt att de håller sin plats på banan.

 1. VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

6.1 Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar Gäller från 2014

För att få delta i klubbens tävlingar måste alla deltagare ha EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) eller EGA Exakt Handicap. I följande tävlingar … och … måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) för att finnas med på prislistan och därmed få pris.

6.2 Anmälan till tävling

Anmälan till tävling görs via GIT senast klockan 18.00 två dagar före tävlingen eller på anmälningslista i receptionen.

Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift.

Uteblivande från start, utan giltig anledning, se punkt 1.6.

6.3 Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap till och med 12,0;

Klass B handicap 12,1 till 20,0;

Klass C handicap 20,1 till 36,0 och

Handicap 36,1 – 54,0 spelar på handicap 36,0 i Klass C

Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

Tävlingsledningen kan bestämma annan klassindelning. (t.ex. lika stora klasser)

6.4 Särskiljning i slagspel

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom ”sudden death” med start på hål 1 därefter hål 18 tills resultat är klart. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

6.5 Mobiltelefon/personsökare

 

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning (personsökare el. dylikt) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:

 1. a) Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.
 2. b) Kontakt med tävlingsledningen. Exempel: ospelbar bana p.g.a. regn, behov av domare m.m.

 

Spelare har inte rätt att ta råd eller hjälp via mobiltelefon! (Regel 8-1, 14-3)

 

Om utrustningen avger ljudsignal eller om spelaren använder den för kommunikation av ngt slag, annat än i ovan beskrivna situation gäller följande:

Första överträdelsen: varning

Andra överträdelsen: anmälan till tävlingsledningen som behandlar överträdelsen som etikettsbrott.

Mobiltelefon får användas i anslutning till klubbhus, vid kiosk eller liknande under förutsättning att det inte stör andra spelare på banan.

 

6.6 Hundar får ej medföras på banan vid tävlingsspel.

6.7 Prisutdelning

Sluten prislista tillämpas vid alla tävlingar. Prisutdelning sker när samtliga spelare avslutat tävlingen. Priser som inte avhämtas av spelare på plats 1-3 eller ombud för densamma sparas vid prisutdelningen (hämtas inom 14 dagar) övriga priser tillfaller närvarande pristagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, leda till att spelaren uteslutas ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.

 1. ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla

Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

7.1 Bilparkering får bara ske på angivna platser.

7.2 Person med golfutrustning på banan, som inte betalt gällande greenfee eller saknar spelrätt, ska betala dubbel gällande greenfee. Kontroll utförs kontinuerligt av personal som kör golfbil märkt Greenfeekontroll. Greenfeetag eller lämplig identitetshandling skall kunna uppvisas på begäran.

7.3 Golfskor med metallspikar får inte användas inomhus.

7.4 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

7.5 Kopplad hund får, på egen risk, medtagas endast vid sällskapsspel, ej tävlingsspel.  Bajspåse måste användas.

7.6 Spelarna får inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

7.7 Spelare måste följa anvisning från kontrollant.

7.8 Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

7.9 Det är tillåtet att ta en paus på högst 8 minuter vid restaurang efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

7.10 Vagn och bagparkering får inte ske under restaurangtältet.

7.11 Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta tydligt klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till disciplinär åtgärd.

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL

Obegränsad lägesförbättring gäller på den finklippta delen av spelfältet, dock ej närmare hål.

(Regel 25)

Ovanstående lokala regler och bestämmelser är granskade och godkända av JHGDF:s regelkommitté 2017-06-03